Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

5. august 2016

Utbytteporteføljen - Rapport juli 2016

Sommermånedene er gjerne stille i aksjemarkedet. Med unntak av enkelte emisjoner eller ringvirkninger av BREXIT-avgjørelsen i juni, var det lite som fikk betydning for Utbytteporteføljen. Porteføljens samlede verdi økte marginalt i juli.

Det er dermed lite å kommentere for juli utover å henvise til kommentarene i tidligere månedsrapporter. Utbytter for Q2 bli bekjentgjort først i siste halvddel av august. >det ble ikke gjort noen handler i juli, selv om det var tanker rundt å reinvestere noe i BWO - se nedenfor. Det er nok lenge til selskapet blir istand til å utbetale utbytter igjen, men nettopp nå er sannsynligvis aksjen nær en bunn, og en liten sum investert kan med litt flaks kunne gi en god utbytteavkasting en gang i framtiden. Selv om Utbytteporteføljen skal investere i utbytteaksjer, vil en liten pott kunne forsvares.

I rapporten for august kan det sis litt mer om hvordan porteføljen ligger an i forhold til utbyttemål for 2016.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Totalen for "Realisert 2016" viser at utbyttene hittil i år beløper seg til kr 24.730,-. Dette er penger som ikke reinvesteres, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Kursen har klatret ytterligere, til tross for at det ennå er lenge til neste presentasjon 17. august, og mulige utbytte. I juni meldte selskapet at deres ene drill er tilbake på oppdrag. At selskapet har 50% av flåten sin i virksomhet, er ganske oppløftende i dagens tøffe marked. Er det lov å håpe på høyere utbytte enn $0,10 for Q2? Det er fortsatt for stor risiko å øke denne posten, men i ettertid kan det komme ttil å vise seg at det er nå man burde kjøpt.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Også her har kursen gått noe opp i juli, men den svinger mye og strengt tatt er det ingen klar trend. Ratene kan ha bunnet ut, men har ennå ikke bedret seg, og det kan se ut til å ta lang tid. Sannsynligheten for utbytte for Q2 er mikroskopisk, og hvis det ikke skjer bedringer her snart, vil også Q3 henge i en tynn tråd nå som en tredel av kvartalet allerede er bak oss. Q2 legges fram ca 24. august.

BW Offshore Ltd (BWO)
Hele beholdningen ble solgt i juni for skarve kr 7.000. Det kan bli aktuelt å reinvestere denne summen til kurser rundt 0,20 - som er langt lavere enn salgskursen (0,62) og som dermed vil gi ca tre ganger så mange aksjer med tanke på framtidige utbytter. Selv om utbytteporteføljen jo skal fokusere på kvartalsvise utbytter i inneværende år, er 7.000 en så liten sum at det kan forsvares å gå inn langsiktig. I tillegg til mulige utbytter om X antall år, finnes det selvsagt også et håp om at selskapsverdien vil stige en god del de kommende årene. Er det mulig å hente inn igjen tapet på kr 50.264?

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning og noe fallende kurs i juli. Til tross for barbert selskapsverdi grunnet svake fraktrater, er porteføljens urealiserte tap bare kr 2.816 (hensyntatt tidligere utbytter). Her forventes det greit utbytte for Q2. BWLPG flere av sine skip på langsiktige kontrakter. Planen er å øke litt før neste utbytte meldes ca 25. august.

Rapport for august kommer ca 1. september.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar