Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

11. mars 2015

Kan aksjeselskapet ditt velge bort revisor?

Du regner kanskje ikke med så stor omsetning i selskapet ditt den første tiden, og selv om du i hovedsak skal handle aksjer, er det jo ikke sikkert at du får realisert de store gevinstene det første året. Da kan det være greit å begrense kostnadene så godt det lar seg gjøre!

Ethvert aksjeselskap er underlagt både Aksjeloven og Bokføringsloven. Uansett omfang og omsetning må du forholde deg tl de reglene som gjelder for aksjeselskaper, og du må ha tilfredsstillende rutiner for økonomistyring og kontroll. Men revisor trenger du ikke å ha hvis selskapet går under definisjonen av små foretak:

Kan du svare bekreftende på alle tre punkter?
1. Salgsinntekter mindre enn 70 millioner kroner
2. Balansesum mindre enn 35 millioner kroner
3. Færre enn 50 ansatte målt i gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret.

Sannsynligvis gikk det bra? I så fall kan stiftelsesmøtet eller generalforsamlingen velge bort revisor. Det gjøres ved at det vedtaksføres at styret får fullmakt til å velge bort revisjon av selskapets regnskap. Deretter må styret på et styremøte, vedta at fullmakten iberksettes. Altså, selskapets øverste instans, eierne representert ved stiftelsesmøte eller generalforsamling, må først gi anledningen, og deretter må styret, som representerer driften, vedta å akseptere anledningen. Først da er selskapet fritatt for å engasjere revisor.

Ved å velge bort revisor velger du også bort en nyttig rådgiver som kjenner lovverket godt. Revisor kan også yte andre tjenester, og kan gjennom sin kunnskap og erfaring foreslå tiltak og tilpasninger som selskapet tjener litt på. Kostnaden til revisor kan med andre ord tjenes inn gjennom rådgivning og spart tidsbruk.

Du må selvsagt ha god kontroll på regnskapet selv om du velger bort revisjon. Mange små foretak engasjerer revisor når selskapet er kommet godt i gang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar