Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

4. juli 2016

Utbytteporteføljen - rapport juni 2016

Juni ble en relativt spennende måned for Utbytteporteføljen. Den negative effekten av Brexit ble begrenset, mens en aksje ble solgt for å unngå varslet emisjon. Totalt ble porteføljens verdi redusert med ca 20.000 i juni.

Prinsippene står for fall, for i utgangspunktet skulle Utbytteporteføljen være mest mulig langsiktig. Det er selvfølgelig uklokt å investere uten en viss strategi, og alle vet jo at et selskap som ser solid ut i dag, godt kan trigge salgsfingeren i morgen. Soliditet er et relativt begrep fordi forholdene i markedene hele tiden endres, eller selskapenes strategier justeres. Emisjonsspøkelset er en sånn greie, og etter oljekrise og svært slunkne kasser, kan emisjon være både nødvendig og fornuftig for flere selskaper. Utbytteforteføljen har imidlertid ikke noen reservekasse å hente penger fra for å delta i emisjoner. Dermed svekkes verdien av porteføljens aksjer, og det kan noen ganger være like greit å hoppe av i tide. Betydelig økning i antall aksjer vil naturlig nok gi mindre utbytte pr gammel aksje. I juni ble derfor beholdningen i BWO solgt.

Alle porteføljens plasseringer er nå i negativt terreng, og det er opplagt at det burde vært større fleksibilitet vedrørende endringer av porteføljen underveis. Samtidig ble jo selskapene plukket fordi de den gang ble oppfattet som stødige, og tanken er fortsatt at når markedene snur opp vil også nåverdi og utbytter få et oppsving.

Uansett, årets mål om kr 85.000 i utbytter er nå ren utopi. Det ser ikke engang ut til å bli 10% av de kr 500.000 som skulle investeres i Utbytteporteføljen. Til sammenligning oppnådde samme portefølje en avkastning på mer enn 25% i 2015.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Totalen for "Realisert 2016" viser at utbyttene hittil i år beløper seg til kr 24.730,-. Dette er penger som ikke reinvesteres, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Kursen løftet seg litt da det ble meldt at selskapets ene drill er tilbake på oppdrag. Dermed er 50% av flåten i virksomhet, ganske oppløftende i et utfordrende marked, og en realitet som nok gir et løft i forhold til pessimistenes anslag for 2016 og 2017. Utbyttet for Q1 ble rekordlave $0,10. Med usikkerhet ryddet av veien og en drill i arbeid er det håp om noe bedre utbytte for Q2, og i alle fall fra Q3. Q2 meldes ikke før i august.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Kursen har falt ytterligere og verdien er redusert med nesten kr 13.000. Ratene, som typisk nok ikke fulgte vanlige svingninger akkurat i år, ser nå ut til å ha bunnet ut, og kan tenkes å gå noe opp i løpet av sommeren. Men noen bratt kurve blir det nok ikke, p.g.a. overkontraheringen. Det kan spøke for utbytte for Q2, facit får vi ikke før i august.

BW Offshore Ltd (BWO)
Hele beholdningen ble solgt i juni, Istedet for å sitte over emisjonen som var varslet til 10 øre, ble aksjene solgt til kr 0,62. Det ble et stort tap, medregnet mottatte utbytter i 2015 ble sluttsum negativt kr 50.264. Utbyttene ble stanset for lenge siden, og her burde nok beholdningen blitt solgt tidligere, og med et noe mindre tap.

I utgangspunktet var BWO plukket som en solid investering, og målsettingen var å plassere kr 100.000 i selskapet. Målet ble senere redusert til kr 40.000,- mens investeringen beløp seg til ca kr 60.000,-.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning. Verdien er redusert med ca kr 11.000 den siste måneden, men ser ut til å ha bunnet ut og er trolig klar for å stige noe framover. Sum avkastninger og dagsverdi er såvidt i minus. Se kommentaren for AVANCE over. Mens AVANCE har de fleste skipene på spot, og dermed er sårbar for ratesvingninger, har BW LPG flere av sine skip på langsiktige kontrakter. Dagens lave rater behøver derfor ikke å påvirke utbytte for Q2. Planen er å øke litt før neste utbytte meldes i august.

Rapport for juli kommer ca 1. august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar