Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

1. oktober 2015

Utbytteporteføljen - rapport september 2015

Ikke de helt store endringene i september, men markedet er litt tregt og aksjer som falt etter utbytte Q2 har ennå ikke reist seg. Nåverdien av plasseringene er dermed redusert, mens utbytteutbetalingene hittil er noe høyere enn budsjettert.

Utbytteporteføljen er ment å være langsiktig, og dermed er ikke nåverdien av plasserngene like viktig som om man skulle gjort hyppige endringer. Over tid er det naturlig at verdier både faller og stiger. Likevel bør jo i hvertfall noen av papirene bygge opp en positiv nåverdi over tid, ellers blir handlingsrommet for framtidige justeringer av porteføljen svært begrenset. Plsseringer kan selvsagt selges når som helst, men hvis ingen kan selges med fortjeneste, blir det tap over hele linjen. I så fall blir det avgjørende at tap ved realisasjon ihvertfall dekkes av de utbetalte utbyttene. Jo mer av utbyttene som spises opp ved en sånn motregning, jo dårligere resultat for hele prosjektet sett under ett.

Samlet sett er dagens totale resultat negativt med ca kr 19.000.  Ennå gjenstår Q3-utbytter som utbetales i desember, og disse utbetalingene vil sannsynligvis bli større enn dagens papirtap. Forutsatt at ikke aksjekursen faller ytterligere fram mot årsskiftet, vil prosjektet så vidt gå i pluss for 2015.

Målet for utbytteporteføljen er fortsatt en årlig utbetaling på kr 85.000, og det kan pt se ut til at sum endelige utbetalinger vil lande på nærmere kr 95.000,-. Dette er rimelig bra sett i forhold til at det jo ikke har vært investert kr 500.000 som planlagt. I september ble beholdningen i BWO øket med kr 20.000, se mer om dette under. Ennå gjenstår det å plassere kr 88.407 men dette skal fortsatt få bero litt ettersom årets mål uansett ser ut til å bli innfridd, pluss at markedene er noe usikre framover.


Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen endring i inngangsverdi her. Utbyttet for Q2 (USD 0,5) ble utbetalt i slutten av september, tl dollarkurs ca 8,15. Få dager senere satte Sentralbanken ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, noe som gjorde at dollarkursen hoppet til ca 8,50. Uheldig timing m.a.o.  Markedet avventer ennå en avklaring vedrørende selskapets ene rigg som står uten oppdrag fra 2016.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Ingen endringer i inngangsverdi her. Kursen har holdt seg uventet lav i hele september. Det kan bli aktuelt å snitte ned hvis kursen faller ytterligere. Gassegmentet vil i noen grad kunne hente kapital som ikke lenger plasseres i mindre lukrative oljerelaterte prosjekter, Avance før derfor være et rimlig greit kort i overskuelig framtid. Ratene har holdt seg godt i hele 3. kvartal, og ryktene om et høyere utbytte ved neste korsvei (utbetales i desember) vil trolig holde stikk. Q3-rapporten blir uhyre spennende!

BW Offshore Ltd (BWO)
Kursen falt ned mot 3,25 og med svært lav RSI og en mengde innsidekjøp, ble det for fristende å øke beholdningen med kr 20.000. Dette ble gjort til kurs 3,27 som er vesentlig under tidligere inngangskurs. Tanken er å snitte ned, d.v.s. å selge aksjer for tilsvarende sum eller antall hvis kursen stiger. Kursen klatret til 4,21 fram mot ex-utbyttedato, men det har kommet flere innsidekjøp i september og det kan tenkes at det er smart å vente ennå litt med å selge seg ned.

BW LPG Limited (BW LPG)
Ingen endringer i inngangsverdi her. Kursen har stabilisert seg på et uventet lavt nivå. Det er derfor ikke aktuelt å selge denne posten ennå. Gode rater i 3. kvartal kan gi kursdrivende nyheter vedrørende utbytter, selv om selskapet i utgangspunktet bare utbetaler halvårlig.

Rapport for oktober kommer ca 1. november.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar